הגלישה באינטרנט באמצעות Hotnet מתבצעת ללא חייגן. אם קיים במחשבכם חייגן מחיבור קודם לספקית אינטרנט, יש לבצע תהליך קצר ופשוט להסרתו. את תהליך הסרת החייגן יש לבצע בכל אחד מהמחשבים בבית, ובכל נתב או נתב אלחוטי שהיו מחוברים לספקית האינטרנט הקודמת. המדריך שלהלן מתאר את תהליך הסרת החייגן ממחשב המחובר ישירות למודם. אם המחשב מחובר לאינטרנט באמצעות נתב (בכבל או בחיבור אלחוטי) - יש לפנות למוקד התמיכה או לספק הנתב על מנת להסיר את החייגן. שימו לב! לביצוע תהליך הסרת החייגן בנתב אלחוטי יש צורך בשם המשתמש והסיסמא בכניסה לנתב.

בטרם ביצוע תהליך הסרת החייגן אנו ממליצים לסגור את כל התוכניות הפתוחות במחשב.


*ההסבר פונה לנשים וגברים כאחד. המסמך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות.


סנכרון שלב 1
  • 1. לחץ על Start (התחל)
  • 2. לחץ על Control Panel (לוח הבקרה)
סנכרון שלב 2
  • 3. לחץ על Network and Internet (רשת ואינטרנט)
סנכרון שלב 3
  • 4. בחלון הבא לחץ על Internet Options (אפשרויות אינטרנט)
סנכרון שלב 4
  • 5. בחלון Internet Options לחץ על לשונית Connections (התקשרויות)
  • 6. סמן את Never dial a connection (לעולם אל תחייג התקשרות)
  • 7. לחץ OK (אישור)
שים לב

המדריכים מוגשים כשירות ללקוח Hotnet לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם ללקוח כתוצאה מציוד ו/או תוכנות שברשותו, ו/או כתוצאה מגורמים אחרים שאינם בשליטת Hotnet , לרבות עקב הימנעות מביצוע האמור במדריך באופן מלא ומדויק. באחריות הלקוח לגבות תכנים השמורים על-גבי המחשב האישי. השימוש בשירות כפוף להסכם המנוי. ט.ל.ח.